last update

of  this page 

 05/11/2023 15:47

                                                 

   click on the logo above

 to see last update date

of each individual page

 

    

HOME
PHOTOGALLERY

TRAFFIC

(CURRENT MONTH)

TRAFFIC ALL
AEROgasms
Belgian Civil Register
Belgian Military Aviation
About ASA
What we stand for
The Aviator Lounge
Contacts
How to join ASA?
PUBLICATIONS
ASA magazines

Belgian Civil Register

SALES
ASA publications
Others
AGENDA
Airshows
Spotter-trips
Antwerp Aviation Fair
REVIEWS
Books
MISCELLANEOUS
Looking For
Links
GDPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid www.asa-be.com

 
Inleiding
In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van Stampe en Vertongen Museum vzw ('het Bedrijf') met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via www.asa-be.com ('Site'), of die anderszins persoonsgegevens met ons delen ('Gebruikers ').
Redenen voor gegevensverzameling
Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen ('Persoonsgegevens')) is nodig voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan en voor het leveren van onze services aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiŽle en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruikmaakt van de Site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

We raden onze Gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen.
Wat voor gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geÔdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (' Niet-persoonsgegevens '). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina's die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:
Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site.
[voeg typen persoonsgegevens toe die worden verzameld, met respectievelijke toelichtingen, zoals:]
Registratie-informatie: Wanneer u zich bij onze Site registreert, vragen wij u naar bepaalde informatie, zoals: volledige naam, e-mailadres of fysiek adres en ander informatie.
...
...
Hoe ontvangen we informatie over u?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:
Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site;
Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;
Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).
Wat voor gegevens verzamelen we?
We verhuren, verkopen of delen informatie van Gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.

We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
Met u communiceren Ė om berichten over onze diensten naar u te verzenden en om te reageren op uw eventuele vragen;
Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van onze nieuwste evenementen;
Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren.
We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.
Gebruikersrechten
U kunt:
Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.
Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.
Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons.
Ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming ('FG'): Paul Soons - paul.soons@telenet.be
Bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen.
We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.
Cookies
Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieŽn in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiŽnt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. 'permanente cookies ' die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;

c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden
van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.
Verzameling van informatie door derden
Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.
Hoe beschermen we uw gegevens?
Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van uw informatie. Wij maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.
Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.
Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.


Aviation Society of Antwerp vzw
Internationale Luchthaven Antwerpen
Bus 38
2100 Antwerpen-Deurne
BelgiŽ


Voor het laatst gewijzigd 30/07/2023

Please contact the webmaster if you have any remarks/suggestions about this website.

MESSAGE TO OUR CORRESPONDENTS

PLEASE DO NOT SEND US PHOTOGRAPHS THAT HAVE BEEN DOWNLOADED FROM OTHER SITES, BUT SOLELY USE YOUR OWN MATERIAL (or a friend's in which case, please mention his/her name).

USING MATERIAL OF OTHERS WITHOUT THEIR CONSENT, IS A POLICY THAT WE NEITHER SUPPORT NOR APPRECIATE.

ASA can not be held responsible in case this might nevertheless happen. In such case the owner of the picture is requested to contact the webmaster (with proof of the ownership or referral to the original website) so that we can come to a mutual agreement.

Copyright ASA 2014